Results

Sunday 2.12.2018 Icerink 1

PDF-tiedostoSC2018_NoviceBboys_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (36 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceBboys_FS_ResultWithClubNames.pdf (34 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceBboys_FS_Scores.pdf (44 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceB_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (40 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceB_FS_ResultWithClubNames.pdf (41 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceB_FS_Scores.pdf (67 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsAborn1.7.2005-30.6.2006_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (45 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsAborn1.7.2005-30.6.2006_FS_ResultWithClubNames.pdf (45 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsAborn1.7.2005-30.6.2006_FS_Scores.pdf (107 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsA1.7.2007oryoungerGirls_FS_Scores.pdf (67 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsA1.7.2007oryoungerGirls_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (40 kB)
PDF-tiedostoSC2018_DebutantsA1.7.2007oryoungerGirls_FS_ResultWithClubNames.pdf (40 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorAMen_FS_Scores.pdf (48 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorAMen_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (37 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorAMen_FS_ResultForSegment.pdf (32 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorAMen_FS_ResultWithClubNames.pdf (35 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorALadies_FS_Scores.pdf (54 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorALadies_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (38 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorALadies_FS_ResultForSegment.pdf (35 kB)
PDF-tiedostoSC2018_JuniorALadies_FS_ResultWithClubNames.pdf (39 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceABoys_FS_Scores.pdf (44 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceABoys_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (37 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceABoys_FS_ResultForSegment.pdf (32 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceABoys_FS_ResultWithClubNames.pdf (34 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceAGirls_FS_Scores.pdf (66 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceAGirls_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (40 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceAGirls_FS_ResultForSegment.pdf (38 kB)
PDF-tiedostoSC2018_NoviceAGirls_FS_ResultWithClubNames.pdf (41 kB)